عضله تراپزیوس
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله استرنوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله اموهایوئیدOmohyoid muscle :

:عضله اموهایوئید

Origin:

Inferior belly: Upper border of the scapula

Superior belly: Intermediate tendon

:مبدا

بطن تحتانی: کنار فوقانی کتف

بطن فوقانی: تاندون حد واسط

Insertion:

Inferior belly: Intermediate tendon

Superior belly: The lower border of the body of the hyoid bone

:انتها

بطن تحتانی: تاندون حد واسط

بطن فوقانی: کنارتحتانی بدنه استخوان هایوئید

Innervation: Ansa cervicalis

عصب دهی: قوس گردنی

Function: Depresses the larynx and hyoid bone and carries hyoid bone backward and to the side

عملکرد: پایین آوردن حنجره و استخوان هایوئید و حرکت استخوان هایوئید به عقب و خارج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *