عضله اموهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله تیروهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله استرنوهایوئید


Sternohyoid muscle :

:عضله استرنوهایوئید

Origin: Manubrium of sternum

مبدا: مانوبریوم جناغ

Insertion: Hyoid bone

انتها: استخوان هایوئید

Innervation: C2-C3 by a branch of ansa cervicalis

عصب دهی: شاخه اعصاب دوم و سوم گردنی قوس گردنی

Function: Depresses hyoid

عملکرد: پایین بردن هایوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *