عضله استرنوهایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله دیگاستریک
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تیروهایوئید


Thyrohyoid muscle :

:عضله تیروهایوئید

Origin: Thyroid cartilage of larynx

مبدا: غضروف تیروئید حنجره

Insertion: Hyoid bone

انتها: استخوان هایوئید

Innervation: C1 and hypoglossal nerve

عصب دهی :عصب هایپوگلوسال و اولین عصب گردنی

Functions: Elevates thyroid and depresses the hyoid bone

عملکرد ها: بالابردن تیروئید و پایین آوردن استخوان هایوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *