لوزه زبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
سوراخ حلقی شیپور استاش
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

لوزه زبانی


Palatine tonsil :
A large oval mass of lymphoid tissue embedded in the lateral wall of the oral pharynx on either side between the palatogloss fold and palatopharyngeus fold

:لوزه زبانی
توده ی بیضی شکل بزرگ از بافت لنفاوی که در جداره های طرفی حلق دهانی توسط چین های پالاتوگلوس و پالاتوفارنژیوس احاطه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *