کام نرم
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
چین کامی زبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

چین کامی حلقی


Palatopharyngeal fold :
One of a pair of ridges or folds of mucous membrane that pass downward from the posterior margin of the soft palate to the lateral wall of the pharynx. It encloses the palatopharyngeus muscle and forms the posterior margin of the tonsillar fossa

:چین کامی حلقی
یکی از چین های مخاطی که از کنار خلفی کام نرم تا جدار طرفی حلق کشیده شده است. این چین عضله ی کامی حلقی را می پوشاند و کنار خلفی حفره ی لوزه ای را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *