ورید رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ورید ایلیاک خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

ورید پوپلیتئال


Popliteal vein:
Is formed by the junction of the venae comitantes of the anterior and posterior tibial vein at the lower border of the popliteus muscle on the medial side of the popliteal artery

:ورید پوپلیتئال
از اتصال وریدهای تیبیال قدامی و خلفی در کناره تحتانی عضله پوپلیتئوس در سمت داخلی شریان پوپلیته آل تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *