ناودان خلفی میانی بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب زبانی حلقی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان خلفی خارجی بصل النخاع


Posterolateral sulcus of medulla oblongata:

The accessory, vagus, and glossopharyngeal nerves attaches to posterolateral sulcus of medulla oblongata

:ناودان خلفی خارجی بصل النخاع

اعصاب اکسسسوری، واگ و گلوسوفارنژیال به شیار خلفی خارجی بصل النخاع متصل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *