عضله ایلیاکوس
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله مربع کمری
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله پسواس بزرگ
Psoas major muscle

عضله پسواس بزرگ

Origin : Bodies and transverse processes of lumbar vertebrae (T12-L4)

(T12-L4) مبدا: تنه ها و زوائد عرضی مهره های کمری

Insertion : Lesser trochanter of femur

انتها : تروکانتر کوچک فمور

Innervation :Branches of the ventral primary rami of spinal nerves L2-L4

L2-L4 عصب دهی: شاخه های ونترال اعصاب نخاعی

Function : Flexion in the hip joint

عملکرد : خم کردن مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *