شکاف تحت کاسه چشمی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
خط گیجگاهی تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

شکاف پتریگوماگزیلاری

شکاف پتریگوماگزیلاری


شکاف پتریگوماگزیلاری


Pterygomaxillary fissure:
A vertical gap between the lateral pterygoid plate of the pterygoid process and the maxilla that descends at right angles to the medial end of the inferior orbital fissure

شکاف پتریگوماگزیلاری:

شکافی عمودی بین صفحه ی پتریگوئید خارجی زائده ی پتریگوئید و ماگزیلا که به صورت عمود بر انتهای داخلی شکاف کاسه چشمی تحتانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *