دیافراگم
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
ستون دیافراگمی چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

ستون دیافراگمی راست


Right crus of diaphragm:
Is larger and longer than the left, arises from the front of the bodies and intervertebral fibrocartilages of the upper three lumbar vertebrae

:ستون دیافراگمی راست
بزرگتر و بلندتر از ستون سمت چپ است و به قدام تنه و غضروف فیبری بین مهره های سه مهره فوقانی کمری متصل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *