سوراخ حلقی شیپور استاش
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
چین سالپینگوفارنژیوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

چین سالپینگوپالاتین


Salpingopalatine fold :
A ridge of mucous membrane passing from the anterior border of the opening of the auditory (eustachian) tube to the palate

:چین سالپینگوپالاتین
یک برجستگی از غشای مخاطی که از کنار قدامی سوراخ شیپور استاش تا کام کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *