چین سالپینگوپالاتین
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برآمدگی لوله ای
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

چین سالپینگوفارنژیوس


Salpingopharyngeal fold :
A ridge of mucous membrane extending from the lower end of the tubal elevation along the wall of the pharynx overlying the salpingopharyngeus muscle

:چین سالپینگوفارنژیوس
یک برجستگی از غشای مخاطی که از کنار تحتانی برآمدگی لوله ای تا جدار حلق ادامه دارد و عضله ی سالپینگوفارنژیوس در عمق آن قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *