شاخ تحتانی بطن طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
تلاقی سینوس‌ها
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

سینوس مستقیم


Straight sinus :

A venous sinus of the brain that is located along the line of junction of the falx cerebri and tentorium cerebelli

:سینوس مستقیم

سینوسی وریدی مغزی است که در امتداد خط اتصال داس مغزی و چادرینه مخچه قرارگرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *