شریان پشت پایی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان پودندال خارجی سطحی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان سیرکومفلکس ایلیاک سطحی


Superficial circumflex iliac artery:
The smallest of the cutaneous branches of the femoral artery, arises close to the superficial epigastric artery, and, piercing the fascia lata, runs lateralward, parallel with the inguinal ligament

:شریان سیرکومفلکس ایلیاک سطحی
کوچکترین شاخه جلدی شریان رانی راست، نزدیک به شریان اپیگاستریک سطحی از آن جدا شده، فاسیا لاتا را سوراخ کرده، به موازات رباط اینگوینال به سمت خارج حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *