شریان سیرکومفلکس ایلیاک سطحی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان پرونئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان پودندال خارجی سطحی


Superficial external pudendal artery :
It arises from the medial side of the femoral artery, close to the superficial epigastric artery and superficial iliac circumflex artery

:شریان پودندال خارجی سطحی
از سمت داخل شریان فمورال نزدیک شریان اپی گاستریک سطحی و سیرکومفلکس ایلیاک سطحی جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *