غدد فوق کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شریان های فوق کلیوی تحتانی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شریان های فوق کلیوی فوقانی


Superior suprarenal arteries:
Are a branch of the inferior phrenic artery on that side of the body. These arteries supply blood to the adrenal glands

:شریان های فوق کلیوی فوقانی
شاخه ای از شریان فرنیک تحتانی هستند. این شریان ها خونرسانی غدد فوق کلیوی را بر عهده دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *