مفصل مچ پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مفاصل تارسومتاتارسال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفصل تالوکالکانئونویکولار


Talocalcaneonavicular joint:
Is a ball and socket joint, the rounded head of the talus being received into the concavity formed by the posterior surface of the navicular, the anterior articular surface of the calcaneus, and the upper surface of the plantar calcaneonavicular ligament

:مفصل تالوکالکانئونویکولار
مفصلی گوی وکاسه است؛ سر گرد استخوان تالوس درون تقعر ایجاد شده توسط سطح خلفی استخوان ناویکولار، سطح مفصلی قدامی استخوان کالکانئوس و سطح فوقانی رباط کف پایی کالکانئونویکولار قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *