ورید همی آزیگوس فرعی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آئورت نزولی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

آئورت صعودی


Ascending aorta:
Is a portion of the aorta commencing at the upper part of the base of the left ventricle, on a level with the lower border of the third costal cartilage behind the left half of the sternum

:آئورت صعودی
بخشی از آئورت است که از قسمت فوقانی قاعده بطن چپ در کنار تحتانی سومین غضروف دنده ای در پشت نیمه چپ جناغ شروع می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *