اینفاندیبولوم
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ستیغ فوق بطنی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

عضلات پاپیلاری


Papillary muscles :
Are muscles located in the ventricles of the heart. They attach to the cusps of the atrioventricular valves via the chordae tendineae and contract to prevent inversion or prolapse of these valves on systole

:عضلات پاپیلاری
عضلاتی هستند که در بطن های قلب قرار گرفته اند. آنها به لت های دریچه های دهلیزی-بطنی از طریق طنابهای وتری متصل شده و با انقباض خود از بازگشت یا پرولاپس دریچه ها در طول سیستول جلوگیری می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *