عضلات پاپیلاری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دریچه ریوی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ستیغ فوق بطنی


Supraventricular crest:
Is an internal muscular ridge of the right ventricle that separates the outflow tract of the conus arteriosus from the rest of the ventricular cavity

:ستیغ فوق بطنی
یک ستیغ عضلانی داخلی در بطن راست است که خروجی مخروط شریانی را از مابقی حفره ی بطنی جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *