دهانه ی سینوس کرونری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
اینفاندیبولوم
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دریچه ی سه لتی


Tricuspid valve:
It separates the right atrium from the right ventricle and prevents blood from flowing back into the right atrium during contraction of the ventricle

:دریچه ی سه لتی
این دریچه دهلیز راست را از بطن راست جدا می کند و از برگشت خون به دهلیز راست در طی انقباض بطن جلوگیری می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *