عصب پس سری بزرگ
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب افتالمیک
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب تروکلئار


Trochlear nerve :
Is a motor nerve that innervates only a single muscle: the superior oblique muscle

:عصب تروکلئار
عصبی حرکتی است که تنها یک عضله را عصب دهی می کند: عضله مایل فوقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *