۱۳۹۹/۰۳/۰۲

برجستگی دلتوئید

Deltoid tuberosity : Is a rough, triangular area on the anterolateral surface of the middle of the humerus to which the deltoid muscle attaches برجستگی دلتوئید: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

ناودان دو سر (ناودان بین تکمه ای)

Bicipital groove (intertubercular groove, sulcus intertubercularis) :Is a deep groove on the humerus that separates the greater tubercle from the lesser tubercle ناودان دو سر (ناودان […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

تکمه کوچک

Lesser tubercle : Is smaller and more prominent than the greater tubercle, it is situated in front, and is directed medially and anteriorly تکمه کوچک: کوچکتر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

تکمه بزرگ

Greater tubercle :Is situated lateral to the head of the humerus and posterolateral to the lesser tubercle تکمه بزرگ: در قسمت خارجی سر استخوان بازو قرار […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سراستخوان بازو

Head of humerus :The upper rounded extremity fitting into the glenoid cavity of the scapula سراستخوان بازو: قسمت انتهایی فوقانی گرد که در حفره گلنوئید کتف […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بریدگی فوق کتفی

Suprascapular notch :Is a notch in the superior border of the scapula, just medial to the base of the coracoid process بریدگی فوق کتفی: بریدگی درکنار […]