۱۳۹۹/۰۲/۱۴

آنکوس

Uncus : Is the most anterior portion of the medial parahippocampal gyrus and belongs to the limbic system : آنکوس قدامی ترین بخش جیروس پاراهیپوکامپ داخلی […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جیروس دندانه ای

Dentate gyrus : Is found in the temporal lobe, adjacent to the hippocampus :جیروس دندانه ای در لوب تمپورال و نزدیک به هیپوکامپ قرار دارد
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

فیمبریای فورنیکس

Fimbria of fornix : Is a prominent band of white matter along the medial edge of the hippocampus : فیمبریای فورنیکس باند مشخصی از ماده سفید […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

رابط فورنیکس

Commissure of fornix : Is a thin, triangular sheet of transverse (horizontal) fibers. It is located on the inside of the brain’s fornix : رابط فورنیکس […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

ستون قدامی فورنیکس

Anterior columns of fornix : The columns of the fornix arch downward in front of the interventricular foramina and behind the anterior commissure, and each descends […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تالاموس

Thalamus : Is a large, symmetrical structure that makes up most of the mass of the diencephalon. A large number of neural pathways travel through the […]