۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار بین بطنی قدامی

Anterior interventricular sulcus: Is one of two grooves that separates the ventricles of the heart :شیار بین بطنی قدامی یکی از دو ناودانی است که بطن […]
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار دهلیزی-بطنی چپ

Left AV sulcus: Originates posterior to the pulmonary trunk, and travels inferiorly separating the left atrium and left ventricle :شیار دهلیزی-بطنی چپ از قسمت خلفی تنه […]
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار دهلیزی-بطنی راست

Right AV sulcus: Separates the right atrium and its auricle from the right ventricle inferiorly :شیار دهلیزی-بطنی راست دهلیز راست و گوشک آن را از بطن […]
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دریچه ی آئورت

Aortic valve: Is a valve in the human heart between the left ventricle and the aorta :دریچه ی آئورت نام دریچه ای در قلب انسان که […]
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دهلیز آئورت

Aortic vestibule : The portion of the ventricle immediately below the aortic orifice :دهلیز آئورت قسمتی از قلب که درست زیر دهانه آئورت قرار گرفته است
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دریچه ریوی

Pulmonary valve : Is the semilunar valve of the heart that lies between the right ventricle and the pulmonary artery and has three cusps :دریچه ریوی […]