۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خارایلیاک خلفی تحتانی

Posterior inferior iliac spine : Is an anatomical landmark that describes a bony “spine”, or projection, at the posterior and inferior surface of the iliac bone […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خارایلیاک قدامی تحتانی

Anterior inferior iliac spine: A bony prominence just above acetabulum :خارایلیاک قدامی تحتانی یک برجستگی استخوانی درست بالای استابولوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تکمه ایلیاک

Iliac tubercle : Is located approximately 5 cm (2 in) posterior to the anterior superior iliac spine on the iliac crest :تکمه ایلیاک روی ستیغ ایلیاک […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

سوراخ ابتوراتور

Obturator foramen: Is the large opening created by the ischium and pubis bones of the pelvis through which nerves and blood vessels pass :سوراخ ابتوراتور سوراخ […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

سطح مفصلی استابولوم

Articular surface of acetabulum: Acetabulum has a ‘C’-shaped articular surface, the lunate surface, which is lined by hyaline cartilage :سطح مفصلی استابولوم شکل است “C” استابولوم […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

استابولوم

Acetabulum: Is the deep, cup-shaped structure that encloses the head of the femur at the hip joint :استابولوم ساختار عمیق و فنجان شکلی است که سر […]