۱۳۹۹/۰۳/۰۲

تکمه ی مخروطی

Conoid tubercle :Is a bump on the inferior surface of clavicle, near the acromial end. It is an attachment point for the conoid ligament تکمه ی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

خط ذوزنقه ای

Trapezoid line : An oblique ridge line on inferior surface of clavicle runs forward and lateralward خط ذوزنقه ای:خط برجسته و مایلی که در سطح تحتانی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

ناودان زیر ترقوه ای

Subclavian groove :Is an elongated groove on the inferior surface of clavicle which gives attachment to the Subclavius muscle ناودان زیر ترقوه ای: یک ناودان طولی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سطح فوقانی ترقوه

Superior surface of clavicle :The superior surface of the medial 2/3 of the clavicle simply gives origin to the clavicular head of the sternocleidomastoid سطح فوقانی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

انتهای خارجی ترقوه

Lateral end of the clavicle : Clavicle articulates with the scapula just above the shoulder joint انتهای خارجی ترقوه: ترقوه درست در بالای مفصل شانه با […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

انتهای داخلی ترقوه

Medial end of the clavicle :Clavicle is attached on its medial end to the sternum of the thoracic cage, which is part of the axial skeleton […]