۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله فوق خاری

Supraspinatus muscle : :عضله فوق خاری Origin:Supraspinatus fossa of the scapula مبداء:حفره فوق خاری کتف Insertion:Greater tubercle of the humerus انتها:تکمه بزرگ بازو innervation:Suprascapular nerve عصب […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله متوازی الاضلاع بزرگ

Rhomboid major muscle : :عضله متوازی الاضلاع بزرگ Origin: Spinous processes of T2-T5 vertebrae مبداء: زوائد خاری مهره های دوم سینه ای تا پنجم سینه ای […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله متوازی الاضلاع کوچک

Rhomboid minor muscle : :عضله متوازی الاضلاع کوچک Origin: Spinous processes of C7-T1 vertebrae مبداء: زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا اول سینه ای Insertion:Medial […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بالابرنده کتف

Levator scapulae muscle : :عضله بالابرنده کتف Origin: Transverse process of the atlas and axis, posterior tubercles C3 and C4 مبداء:زوائد ه عرضی مهره های اطلس […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله ذوزنقه ای

Trapezius muscle : :عضله ذوزنقه ای Origin: The occipital bone, the ligamentum nuchae, and the spinous processes of C7–T12 مبداء:استخوان پس سری، رباط پس گردنی و […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دلتوئید

Deltoid muscle : :عضله دلتوئید Origin: Lateral part of the clavicle, and acromion process of the scapula مبداء:قسمت خارجی ترقوه و زائده آکرومیون کتف Insertion:Deltoid tuberosity […]