۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده انگشت کوچک

Abductor digiti minimi muscle : :عضله دور کننده اگشت کوچک Origin: Pisiform, pisohamate ligament, the tendon of the flexor carpi ulnaris مبداء: پیزیفرم، رباط پیزوهمیت و […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله نزدیک کننده شست

Adductor policies muscle : :عضله نزدیک کننده شست Origin:Transverse head: The distal two-third of the palmar surface of the third metacarpal. Oblique head: The capitate bone […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اپوننس شست

Opponens pollicis muscle : :عضله اپوننس شست Origin:Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum مبداء: تکمه استخوان تراپزیوم و فلکسور رتیناکولوم Insertion:Lateral margin of the first […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه شست

Flexor pollicis brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه شست Origin:Superficial head: Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum Deep head: The trapezoid and capitate bones […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده کوتاه شست

Abductor pollicis brevis muscle : :عضله دور کننده کوتاه شست Origin: The tuberosity of the scaphoid, the ridge of the trapezium and flexor retinaculum مبداء: برجستگی […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده دراز شست

Extensor pollicis longus muscle : :عضله بازکننده دراز شست Origin:The posterior surface of the lower third of ulna and interosseous membrane مبداء:سطح خلفی یک سوم تحتانی […]