۱۳۹۹/۰۲/۱۱

زیتون بصل النخاع

Olive of medulla: Located on the ventral surface of the medulla oblongata , lateral to the medullary pyramids :زیتون بصل النخاع در سطح قدامی بصل النخاع […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان قدامی طرفی

Anterolateral sulcus: Sulcus on the side of the medulla oblongata which the rootlets of cranial nerve XII emerge from this sulcus :ناودان قدامی طرفی شیاری در […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان میانی قدامی

Anterior median sulcus: Deep median fissure on the anterior surface of the spinal cord and extends along the entire length of the medulla oblongata :ناودان میانی […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

شیار پلی- بصل النخاعی

Pontomedullary fissure: A horizontal fissure between pons and medullar oblongata :شیار پلی- بصل النخاعی شیاری افقی بین پل مغزی و بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

شیار قاعده ای

Basilar sulcus: Lies vertically in the midline of the pons on its anterior surface :شیار قاعده ای به صورت عمودی در خط وسط پل مغزی در […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

هرم

Pyramid: Either of two large bundles of motor fibers from the cerebral cortex that reach the medulla oblongata and are continuous with the pyramidal tracts of […]