۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فورنیکس خلفی

Posterior fornix : Is the larger recess, behind the cervix. It is close to the recto-uterine pouch :فورنیکس خلفی بن بست بزرگی در پشت سرویکس است. […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فورنیکس قدامی

Anterior fornix : Is the superior portions of the vagina and close to the vesico-uterine pouch :فورنیکس قدامی بخش فوقانی واژن است که با بن بست […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سوراخ خارجی

External os : The opening of the uterine cervix into the vagina : سوراخ خارجی دهانه گردن رحم به داخل واژن است
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سوراخ داخلی

Internal os : The opening of the cervix into the body of the uterus :سوراخ داخلی دهانه گردن رحم به داخل تنه رحم است
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

رباط گرد رحمی

Round ligament of uterus : Originates at the uterine horns and attaches to the labia majora, passing through the inguinal canal :رباط گرد رحمی از شاخ […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

تخمدان ها

Ovaries : One of a pair of female glands in which the eggs form and the female hormones estrogen and progesterone are made : تخمدان ها […]