۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زاویه ی استرنال

Sternal angle : Is formed by the articulation of the manubrium and the body of the sternum زاویه ی استرنال از اتصال مانوبریوم و تنه ی […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زائده خنجری جناغ

Xiphoid process of sternum : Is the smallest and most inferior region of the sternum :زائده خنجری جناغ کوچکترین و تحتانی ترین بخش جناغ است
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تنه جناغ

Body of sternum : Is the middle portion of the sternum :تنه جناغ بخش میانی جناغ است
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

دسته جناغ

Manubrium of sternum : Is the broad upper part of the sternum :دسته جناغ بخش فوقانی جناغ است
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفصل استرنوکوستال

Sternocostal joint : Connect the sternum with the costal cartilages of the true ribs :مفصل استرنوکوستال جناغ را به غضروف دنده ای دنده های حقیقی متصل […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفاصل کوستوکوندرال

Costochondral joints : Are the joints between the ribs and costal cartilage in the front of the rib cage :مفاصل کوستوکوندرال مفاصلی هستند که مابین دنده […]