۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط ترس (رباط گرد کبدی)

ligamentum teres : Is a degenerative string of tissue that exists in the free edge of the falciform ligament of the liver :رباط ترس (رباط گرد […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط وریدی

Ligamentum venosum : Is the fibrous remnant of the ductus venosus of the fetal circulation :رباط وریدی باقیمانده ی فیبروزی مجرای وریدی در دوران جنینی است
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط مثلثی چپ

Left triangular ligament : Connects the posterior part of the upper surface of the left lobe of the liver to the diaphragm بخش خلفی سطح فوقانی […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط راست مثلثی

Rright triangular ligament : Is situated at the right extremity of the bare area, and is a small fold which passes to the diaphragm, being formed […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ناحیه ی برهنه

Bare area : Is a large triangular area on the diaphragmatic surface of the liver, devoid of peritoneal covering قسمتی مثلثی شکل در سطح دیافراگمی کبد […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط کرونری

Coronary ligament : Refers to parts of the peritoneal reflections that hold the liver to the inferior surface of the diaphragm انعطافی از صفاق است که […]