۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زاویه دنده

Angle of rib : The abrupt change in curvature of the body of a rib posteriorly :زاویه دنده تغییر ناگهانی در انحنای بدنه ی دنده به […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ناودان دنده ای

Costal groove : Located in the lower inner border of the rib, lodging the intercostal vessels and nerve :ناودان دنده ای در قسمت تحتانی کنار داخلی […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رویه مفصلی سر دنده

Facets of head of rib : The head is wedge shaped and has two articular facets separated by a wedge of bone :رویه مفصلی سر دنده […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تکمه دنده

Tubercle of rib : The knob on the posterior surface of a rib, at the junction of its neck and shaft, it consists of an articular […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

گردن دنده

Neck of rib : Is the flattened part that extends laterally from the head :گردن دنده بخش پهنی است که از سر دنده به سمت خارج […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سر دنده

Head of rib : Is the rounded medial extremity of a rib :سر دنده انتهای داخلی گرد دنده است