۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله چانه ای

Mentalis muscle : :عضله چانه ای Origin: Incisive fossa on anterior aspect of mandible مبدا: حفره دندان پیشین در قدام فک پایین Insertion: Skin of chin […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی لب پایین

Depressor labii inferior muscle : :عضله پایین آورنده ی لب پایین Origin: Oblique line of the mandible, between the symphysis and the mental foramen مبدا: خط […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان

Depressor anguli oris muscle : :عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان Origin: Oblique line of the mandible مبدا: خط مایل فک پایین Insertion: Each angle […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله خندان

Risorius muscle : :عضله خندان Origin: Parotid fascia مبدا: فاسیای پاروتید Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان Innervation: Buccal branch of the facial […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گونه ای بزرگ

Zygomatic major muscle : :عضله گونه ای بزرگ Origin: Anterior of zygomatic bone مبدا: قدام استخوان گونه Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گونه ای کوچک

Zygomatic minor muscle : :عضله گونه ای کوچک Origin: Zygomatic bone مبدا: استخوان گونه Insertion: Skin of the upper lip انتها: پوست لب بالا Innervation: Buccal […]