۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله اسپلنیوس کپیتیس

Splenius capitis muscle : :عضله اسپلنیوس کپیتیس Origin: Nuchal ligament and spinus process of C7-T3 مبدا: رباط پس گردنی و زائده خاری مهره های هفتم گردنی […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضلات اسکالن

Anterior Scalene muscle: :عضله اسکالن قدامی Origin: Anterior tubercles of the transverse processes of the third, fourth, fifth, and sixth cervical vertebrae مبدا: توبرکل قدامی زائده […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله جنیوهایوئید

Geniohyoid muscle : :عضله بالابرنده کتف Origin: Inferior mental spine of mandible bone مبدا: خار چانه ای تحتانی استخوان فک تحتانی Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله مایلوهایوئید

Mylohyoid muscle : :عضله مایلوهایوئید Origin: Mylohyoid line of mandible bone مبدا: خط مایلوهایوئید استخوان فک تحتانی Insertion: Body of hyoid bone and median ridge انتها: […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله استایلوهایوئید

Stylohoid muscle : :عضله استایلوهایوئید Origin: Styloid process of temporal bone مبدا: زائده استایلوئید استخوان گیجگاهی Insertion: Greater cornu of hyoid bone انتها: شاخ بزرگ استخوان […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله دیگاستریک

Digastric muscle : :عضله دیگاستریک Origin: Anterior belly: Digasteric fossa (mandible) Posterior belly: Mastoid notch of temporal bone :مبدا بطن قدامی: حفره دیگاستریک بطن خلفی: بریدگی […]