۱۳۹۹/۰۸/۰۶

اپیکوندیل خارجی

Lateral epicondyle : Is a small, tuberculated eminence in lateral side of distal end of humerus اپیکوندیل خارجی: یک برجستگی کوچک و تکمه مانند درسمت خارجی […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

اپیکوندیل داخلی

Medial epicondyle of the humerus : It is larger and more prominent than the lateral epicondyle and is directed slightly more posteriorly in the anatomical position […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

کاپیتولوم

Capitulum :Is a smooth, rounded eminence on the lateral portion of the distal articular surface of the humerus کاپیتولوم: یک برجستگی صاف و گرد در قسمت […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

حفره رادیال

Radial fossa :Is a slight depression found on the humerus above the front part of the capitulum حفره رادیال: فرورفتگی کوچکی است که دربالای کاپیتولوم قرار […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی

Lateral supracondylar ridge :The lower part of the lateral border of the body of the humerus forms a prominent, rough margin ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی: بخش […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی

Medial supracondylar ridge: Is the inferior third of the medial border of the humerus ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی: یک سوم تحتانی کنار داخلی بازو است