۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه شست

Flexor pollicis brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه شست Origin:Superficial head: Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum Deep head: The trapezoid and capitate bones […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده کوتاه شست

Abductor pollicis brevis muscle : :عضله دور کننده کوتاه شست Origin: The tuberosity of the scaphoid, the ridge of the trapezium and flexor retinaculum مبداء: برجستگی […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده دراز شست

Extensor pollicis longus muscle : :عضله بازکننده دراز شست Origin:The posterior surface of the lower third of ulna and interosseous membrane مبداء:سطح خلفی یک سوم تحتانی […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده کوتاه شست

Extensor pollicis brevis muscle : :عضله بازکننده کوتاه شست Origin:The posterior surface of the lower third of radius and interosseous membrane مبداء: سطح خلفی یک سوم […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده دراز شست

Abductor pollicis longus muscle : :عضله دور کننده دراز شست Origin: The lateral part of the posterior surface of the body of the ulna, interosseous membrane, […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سوپیناتور

Supinator muscle : :عضله سوپیناتور Origin: Superficial head: Lateral epicondyle of the humerus Deep head: Posterior surface of the ulna مبداء: سر سطحی: اپی کوندیل خارجی […]