۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات بین استخوانی کف دستی

Palmar interosseous muscles : :عضلات بین استخوانی کف دستی Origin: Adjacent sides of metacarpals مبداء: سطوح مقابل هم استخوانهای متاکارپال Insertion:Extensor hood and base of proximal […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات لومبریکال

Lumbrical muscles : :عضلات لومبریکال Origin: Each one originates from a tendon of the flexor digitorum profundus مبداء: هر کدام از تاندون های عضله خم کننده […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Flexor digiti minimi brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک Origin: Hook of hamate and flexor retinaculum مبداء: قلاب استخوان همیت و فلکسور رتیناکولوم […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده انگشت کوچک

Abductor digiti minimi muscle : :عضله دور کننده اگشت کوچک Origin: Pisiform, pisohamate ligament, the tendon of the flexor carpi ulnaris مبداء: پیزیفرم، رباط پیزوهمیت و […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله نزدیک کننده شست

Adductor policies muscle : :عضله نزدیک کننده شست Origin:Transverse head: The distal two-third of the palmar surface of the third metacarpal. Oblique head: The capitate bone […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اپوننس شست

Opponens pollicis muscle : :عضله اپوننس شست Origin:Tubercle of the trapezium and flexor retinaculum مبداء: تکمه استخوان تراپزیوم و فلکسور رتیناکولوم Insertion:Lateral margin of the first […]