۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دو سر رانی

Biceps femoris muscle : : عضله دو سر رانی Origin: Long head: Ischial tuberosity Short head: Outer border of the linea aspera :مبدا سردراز: برجستگی ایسکیال […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن بینابینی

Vastus intermedius muscle : :عضله پهن بینابینی Origin: Anterior and lateral surfaces of upper part of the femoral shaft مبدا: سطوح قدامی و خارجی قسمت فوقانی […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن خارجی

Vastus lateralis muscle : :عضله پهن خارجی Origin: Greater trochanter, upper part of the intertrochanteric line, outer border of the gluteal tuberosity, the lateral lip of […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن داخلی

Vastus medialis muscle : :عضله پهن داخلی Origin: The intertrochanteric line, pectineal line, medial lip of the linea aspera and medial supracondylar line of the femur […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مستقیم رانی

Rectus femoris muscle : : عضله مستقیم رانی Origin: Straight head: Anterior inferior iliac spine Reflected head: Ilium, above the acetabulum : مبدا سر مستقیم: خاره […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خیاطه

Sartorius muscle : :عضله خیاطه Origin: Anterior superior iliac spine مبدا: خار خاصره قدامی فوقانی Insertion: Medial surface of the tibia at the bottom of tibial […]