۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ایلیاکوس

Iliacus muscle : : عضله ایلیاکوس Origin: Iliac fossa of the pelvis مبدا: حفره ایلیاک لگن Insertion: Lesser trochanter of the femur انتها: تروکانتر کوچک استخوان […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پسواس ماژور

Psoas major muscle : :عضله پسواس ماژور Origin: Bodies of the vertebrae T12-L4, transverse process L1-L5, intervertebral discs T12-L4 T12تا L4 دیسک های بین مهره ای […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله شانه ای

Pectineus muscle : : عضله شانه ای Origin: Pectineal line on the anterior surface of superior pubic ramus of the pelvis مبدا: خط شانه ای درسطح […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع رانی

Quadratus femoris muscle : : عضله مربع رانی Origin: Lateral side of the ischial tuberosity مبدا: کنارخارجی برجستگی ایسکیوم Insertion: Quadrate tuberosity on the intertrochanteric crest […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو تحتانی

Inferior gemellus muscle : :عضله دوقلو تحتانی Origin: Ischial tuberosity مبدا: برجستگی ایسکیوم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: سطح داخلی تروکانتر بزرگ استخوان ران […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ابتوراتور داخلی

Obturator internus muscle : :عضله ابتوراتور داخلی Origin: Ischiopubic ramus, obturator membrane and the bone around it مبدا: شاخ ایسکیوپوبیک، غشای ابتراتور و استخوان اطراف آن […]