۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دورکننده انگشت شست

Abductor hallucis muscle : : عضله دورکننده انگشت شست Origin: Medial tubercle of the calcaneus, the flexor retinaculum and the plantar aponeurosis مبدا: تکمه داخلی کالکانئوس، […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشتان

Flexor digitorum brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه انگشتان Origin: Calcaneal tuberosity and the plantar aponeurosis مبدا: برجستگی کالکانئوس و پلانتار آپونوروز Insertion: Plantar surface […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دورکننده انگشت کوچک

Abductor digiti minimi muscle : : عضله دورکننده انگشت کوچک Origin: Medial and lateral tubercles of the calcaneus and the plantar aponeurosis مبدا: تکمه های داخلی […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله بازکننده کوتاه انگشتان

Extensor digitorum brevis muscle : : عضله بازکننده کوتاه انگشتان Origin: Dorsal surface of ‎calcaneus مبدا: سطح دورسال کالکانئوس Insertion: Dorsal region of middle the four […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس ترشیوس

Peroneus tertius muscle : : عضله پرونئوس ترشیوس Origin: Distal anterior surface of the fibula also the interosseous membrane مبدا: قسمت دیستال سطح قدامی فیبولا و […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله بازکننده دراز انگشت شست

Extensor hallucis longus muscle : : عضله بازکننده دراز انگشت شست Origin: Medial surface of the fibular shaft and adjacent interosseous membrane مبدا: سطح داخلی تنه […]