۱۳۹۹/۰۲/۲۱

قسمت سوپراواژینال گردن

Supravaginal part of cervix : Is the upper part of cervix : قسمت سوپراواژینال گردن بخش فوقانی گردن است
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فاسیای وزیکوواژینال

Vesicovaginal fascia : In the female, the urethra and bladder are separated from the vagina and cervix by the vesicovaginal fascia : فاسیای وزیکوواژینال در خانم […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فاسیای رکتوواژینال

The rectovaginal fascia : Is a thin structure separating the vagina and the rectum : فاسیای رکتوواژینال ساختار نازکی است که واژن و مقعد را از […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فورنیکس خلفی

Posterior fornix : Is the larger recess, behind the cervix. It is close to the recto-uterine pouch :فورنیکس خلفی بن بست بزرگی در پشت سرویکس است. […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

فورنیکس قدامی

Anterior fornix : Is the superior portions of the vagina and close to the vesico-uterine pouch :فورنیکس قدامی بخش فوقانی واژن است که با بن بست […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سوراخ خارجی

External os : The opening of the uterine cervix into the vagina : سوراخ خارجی دهانه گردن رحم به داخل واژن است