۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تنیا کولی

Taeniae coli : Are three separate longitudinal ribbons of smooth muscle on the outside of the colons سه نوار طولی مجزا از عضله صاف هستند که […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

هاستراهای کولون

Haustra of the colon : Are saccules in the colon that give it its segmented appearance کیسه هاییدر کولون است که به آن ظاهر قطعه قطعه […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مزوسیگموئید

Mesosigmoid : The mesentery that attaches the sigmoid colon to the posterior abdominal wall مزویی است که کولون سیگموئید را به جدار خلفی شکم متصل می […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مزوکولون عرضی

Transverse mesocolon: Is a broad, meso-fold of peritoneum, which connects the transverse colon to the posterior wall of the abdomen چین پهنی از صفاق است که […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

کولون سیگموئید

Sigmoid colon :Is the part of the large intestine that is closest to the rectum and anus. It forms a loop that averages about 35–۴۰ cm […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

کولون نزولی

Descending colon : Is the part of the large intestine from the splenic flexure to the beginning of the sigmoid colon بخشی از روده بزرگ است […]