۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب ماگزیلاری

Maxillary nerve : Is the second branch of the trigeminal nerve :عصب ماگزیلاری دومین شاخه عصب سه قلو است
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب اشکی

Lacrimal nerve: Provide sensory innervation to lacrimal gland, upper eyelid and conjunctiva :شاخه اشکی عصب دهی حسی به غده اشکی، پلک فوقانی و ملتحمه را تامین […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب فوق چشمی

Supraorbital nerve : Provide sensory innervation to Upper eyelid and conjunctiva :عصب فوق چشمی عصب دهی حسی به پلک فوقانی و ملتحمه را تامین می کند
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب فوق ترقوه ای

Supratrochlear nerve : Provide sensory innervation to Upper eyelid and conjunctiva :عصب فوق ترقوه ای عصب دهی حسی به پلک فوقانی و ملتحمه را تامین می […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پیشانی

Frontal nerve : Divides into two branches: Supratrochlear branch and Supraorbital branch :عصب پیشانی به دو شاخه فوق قرقره ای و شاخه فوق چشمی تقسیم می […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب افتالمیک

Ophthalmic nerve : Is the first branch of the trigeminal nerve and divides into three branches: Frontal branch, lacrimal branch and nasociliary branch :عصب افتالمیک اولین […]