۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شاخ تحتانی بطن طرفی

Inferior horn of lateral ventricle : Is the largest component of the lateral ventricle. It begins at the posterior end of the central region, and runs […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شاخ خلفی بطن طرفی

Posterior horn of lateral ventricle : Extends posteromedially into the occipital lobe : شاخ خلفی بطن طرفی این شاخ به سمت خلف و داخل به لوب […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تنه بطن طرفی

Body of lateral ventricle : Extends from the interventricular foramen to the splenium of the corpus callosum :تنه بطن طرفی از سوراخ بین بطنی تا اسپلنیوم […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شاخ قدامی بطن طرفی

Anterior horn of lateral ventricle : Passes forward and lateralward, with a slight inclination downward, from the interventricular foramen into the frontal lobe, curving around the […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بطن چهارم

Fourth ventricle : Is one of the components of the ventricular system in the brain that extends from the cerebral aqueduct to the obex and is […]
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بطن سوم

Third ventricle : The median unpaired ventricle of the brain bounded by parts of the telencephalon and diencephalon : بطن سوم بطن منفردی در خط وسط […]