۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله نزدیک کننده انگشت شست

Adductor hallucis muscle : :عضله نزدیک کننده انگشت شست Origin: Oblique head: Bases of the 2nd, 3rd and 4th metatarsals Transverse head: Plantar ligaments of the […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Flexor digiti minimi brevis muscle : : عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک Origin: Base of the fifth metatarsal مبدا: قاعده متاتارسال پنجم Insertion: Base of […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضلات لومبریکال

Lumbrical muscles : : عضلات لومبریکال Origin: Tendons of flexor digitorum longus مبدا: تاندونهای عضله خم کننده دراز انگشتان Insertion: Extensor hoods of the lateral four […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع کف پایی

Quadratus plantaris muscle : : عضله مربع کف پایی Origin: Calcaneus مبدا: کالکانئوس Insertion: Tendons of flexor digitorum longus انتها: تاندونهای عضله بازکننده دراز انگشتان Innervation: […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دورکننده انگشت شست

Abductor hallucis muscle : : عضله دورکننده انگشت شست Origin: Medial tubercle of the calcaneus, the flexor retinaculum and the plantar aponeurosis مبدا: تکمه داخلی کالکانئوس، […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشتان

Flexor digitorum brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه انگشتان Origin: Calcaneal tuberosity and the plantar aponeurosis مبدا: برجستگی کالکانئوس و پلانتار آپونوروز Insertion: Plantar surface […]