۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله شانه ای

Pectineus muscle : : عضله شانه ای Origin: Pectineal line on the anterior surface of superior pubic ramus of the pelvis مبدا: خط شانه ای درسطح […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله مربع رانی

Quadratus femoris muscle : : عضله مربع رانی Origin: Lateral side of the ischial tuberosity مبدا: کنارخارجی برجستگی ایسکیوم Insertion: Quadrate tuberosity on the intertrochanteric crest […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو تحتانی

Inferior gemellus muscle : :عضله دوقلو تحتانی Origin: Ischial tuberosity مبدا: برجستگی ایسکیوم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: سطح داخلی تروکانتر بزرگ استخوان ران […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ابتوراتور داخلی

Obturator internus muscle : :عضله ابتوراتور داخلی Origin: Ischiopubic ramus, obturator membrane and the bone around it مبدا: شاخ ایسکیوپوبیک، غشای ابتراتور و استخوان اطراف آن […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دوقلو فوقانی

Superior gemellus muscle : : عضله دوقلو فوقانی Origin: Ischial spine مبدا: خارایسکیوم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: تروکانتر بزرگ استخوان ران Innervation: Nerve […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

عضله هرمی

Piriformis muscle : : عضله هرمی Origin: Anterior surface of the sacrum مبدا: سطح قدامی ساکروم Insertion: Greater trochanter of the femur انتها: تروکانتر بزرگ استخوان […]