۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تنه ی معده

Body of the stomach :The main part of the stomach, between the upper and lower parts قسمت اصلی معده است که مابین قسمت فوقانی و تحتانی […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فوندوس معده

Fundus of stomach : The upper part of the stomach next to the cardia قسمت فوقانی معده که نزدیک به کاردیا قرار دارد
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

معده

Stomach :Is a muscular organ located on the left side of the upper abdomen and receives food from the esophagus اندام عضلانی است که در سمت […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

سوراخ کاردیاک

Cardiac orifice :Is the opening of the esophagus into the stomach سوراخ ورودی مری به معده است
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مری

Esophagus : Is a muscular tube connecting the throat (pharynx) with the stomach لوله ای عضلانی است که حلق را به معده متصل میکند
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پیشابراه آلتی (اسفنجی)

Penile (spongy) urethra : Is the longest part of the male urethra, and is contained in the corpus spongiosum of the penis :(پیشابراه آلتی (اسفنجی بلندترین […]