۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی هیوگلوسوس

Hyoglossus muscle : :عضله هیوگلوسوس Origin: T entire length of the greater cornu and front of the body of the hyoid مبدا: تمام طول شاخ بزرگ […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های آسیاب بزرگ

Molar teeth : Are large, flat teeth at the back of the mouth :دندان های آسیاب بزرگ دندان های بزرگ و پهن در عقب دهان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های آسیاب کوچک

Premolar teeth : Are transitional teeth located between the canine and molar teeth :دندان های آسیاب کوچک دندان های متغیری که که بین دندان های نیش […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های نیش

Canine teeth : Any of the four single-rooted teeth adapted for tearing food :دندان های نیش هر یک از چهار دندان تک ریشه ای که برای […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های پیشین

Incisor teeth: Are the front teeth present in most mammals :دندان های پیشین دندان های قدامی در بیشتر پستانداران
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

لوزه

Tonsil : Collections of lymphoid tissue :لوزه تجمعی از بافت لنفاوی